Các định dạng văn bản

Filtered HTML

 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <img> <h2> <h1> <h3> <div> <span> <section> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <table> <td> <tr>

  Trang web này hỗ trợ các nội dung HTML. Để học tất cả các cú pháp HTML sẽ khá mất thời gian, nhưng nếu chỉ học các thẻ HTML cơ bản thì lại rất dễ. Bảng dưới đây cung cấp các ví dụ về các thẻ cơ bản được hỗ trợ trên website này.

  Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang HTML Specifications của tổ chức W3C hoặc dùng các công cụ tìm kiếm trên Internet để tìm hiểu về mã HTML.

  Mô tả thẻBạn nhậpBạn được
  Các neo được sử dụng để tạo liên kết đến những trang khác.<a href="https://dichvutonghop.vn">Dich Vu Tong Hop</a>Dich Vu Tong Hop
  Nhấn mạnh<em>Nhấn mạnh</em>Nhấn mạnh
  Đậm<strong>Đậm</strong>Đậm
  Trích dẫn<cite>Trích dẫn</cite>Trích dẫn
  Khối nội dung trích dẫn<blockquote>Khối nội dung trích dẫn</blockquote>
  Khối nội dung trích dẫn
  Nội dung viết bằng đoạn mã được sử dụng để hiển thị mã nguồn lập trình.<code>Mã nguồn</code>Mã nguồn
  Không có trợ giúp cho thẻ img.
  Tiêu đề<h2>Phụ đề</h2>

  Phụ đề

  Tiêu đề<h1>Tiêu đề</h1>

  Tiêu đề

  Tiêu đề<h3>Phụ đề ba</h3>

  Phụ đề ba

  Không có trợ giúp cho thẻ div.
  Không có trợ giúp cho thẻ span.
  Không có trợ giúp cho thẻ section.
  In đậm<b>In đậm</b>In đậm
  Danh sách không thứ tự - dùng <li> để bắt đầu mỗi mục<ul> <li>Phần tử đầu tiên</li> <li>Phần tử thứ hai</li> </ul>
  • Phần tử đầu tiên
  • Phần tử thứ hai
  Danh sách có thứ tự - dùng <li> để bắt đầu mỗi mục<ol> <li>Phần tử đầu tiên</li> <li>Phần tử thứ hai</li> </ol>
  1. Phần tử đầu tiên
  2. Phần tử thứ hai
  Không có trợ giúp cho thẻ li.
  Danh sách thuật ngữ cũng tương tự như các danh sách HTML khác. Thẻ <dl> bắt đầu một danh sách thuật ngữ, thẻ <dt> bắt đầu thuật ngữ và thẻ <dd> bắt đầu phần mô tả cho thuật ngữ đó.<dl> <dt>Từ liệu đầu tiên</dt> <dd>Định nghĩa đầu</dd> <dt>Từ liệu thứ hai</dt> <dd>Định nghĩa thứ hai</dd> </dl>
  Từ liệu đầu tiên
  Định nghĩa đầu
  Từ liệu thứ hai
  Định nghĩa thứ hai
  Không có trợ giúp cho thẻ dt.
  Không có trợ giúp cho thẻ dd.
  Mặc định thẻ phân cách đoạn văn bản sẽ tự động được thêm vào, vì vậy hãy sử dụng thẻ này để chèn thêm.<p>Đoạn văn một.</p> <p>Đoạn văn hai.</p>

  Đoạn văn một.

  Đoạn văn hai.

  Bảng<table> <tr><th>Tiêu đề bảng</th></tr> <tr><td>Ô trong bảng</td></tr> </table>
  Tiêu đề bảng
  Ô trong bảng
  Không có trợ giúp cho thẻ td.
  Không có trợ giúp cho thẻ tr.

  Hầu hết các ký tự đặc biệt đều có thể được nhập vào.

  Nếu gặp lỗi, hãy thử dùng các mã HTML đã chuyển đổi. Ví dụ, &amp; để thay thế cho dấu và &. Danh sách các ký tự chuyển đổi HTML: trang tham khảo. Một số ký tự thường dùng:

  Diễn tả ký tựBạn nhậpBạn được
  Dấu và&amp;&
  Lớn hơn&gt;>
  Nhỏ hơn&lt;<
  Dấu nháy kép&quot;"

Plain text

 • Không được dùng mã HTML.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Dòng và đoạn văn bản sẽ tự động được nhận diện. Ngắt dòng <br />, bắt đầu đoạn văn bản <p> và kết thúc đoạn văn bản </p> sẽ tự động được chèn vào. Nếu đoạn văn bản không được nhận diện chỉ đơn giản cần thêm vào một vài dòng trắng.